Raasiku Rahvamaja põhimäärus

§ 1. Üldsätted

(1) Raasiku Rahvamaja (edaspidi rahvamaja) on asutatud Raasiku Vallavolikogu
(edaspidi vallavolikogu) otsusega nr 11 (12.02.2002).
(2) Rahvamaja on Raasiku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) asutus, mille
tegevuse eesmärgiks on elanikkonna kultuuriline teenindamine, võimaluste
loomine rahvuskultuuri, rahvakultuuri ning kohalike traditsioonide säilitamiseks
ja arendamiseks.
(3) Ametlik nimetus on Raasiku Rahvamaja.
(4) Juriidiline aadress on: Raasiku alevik, Raasiku vald, Harjumaa.
(5) Postiaadress on: Tallinna mnt 21, Raasiku, Harjumaa, 75203.
(6) Rahvamajal on oma nimetusega pitsat, logo, sümboolika ja eelarve.
(7) Põhimääruse kinnitab, teeb selles parandusi ja täiendusi vallavolikogu.
(8) Rahvamaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest
õigusaktidest, vallavolikogu, vallavalitsuse määrustest ja korraldustest,
käesolevast põhimäärusest ja rahvamaja kultuurinõukogu ettepanekutest.
(9) Rahvamaja ei taotle oma tegevusega majanduslikku tulu, ta kasutab oma
tulusid üksnes põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks.

§ 2. Põhiülesanded

Rahvamaja põhiülesanded on:
1) rahva- ja rahvuskultuuri säilitamine;
2) professionaalse kultuuri vahendamine;
3) professionaalse kultuuri vahendamine;
4) taidlus- ja huvialaringide töö korraldamine;
5) kohalikele elanikele õppe- ja enesetäiendamisvõimaluste pakkumine;
6) kohaliku seltsielu edendamine, traditsioonide säilitamine ja arendamine;
7) tasuta ja tasuliste kultuuriliste ja meelelahutuslike sündmuste korraldamine
kõikidele vanusegruppidele;
8) koostöö arendamine piirkonna kultuuri- ja haridusasutustega, samuti teiste
asutuste ja ettevõtetega;
9) rahvaspordi arendamine;
10) Raasiku piirkonna lastele ja noortele vaba aja veetmise võimaluste tagamine
Raasiku Noortekeskuses, kes kasutab oma töös avatud noorsootöö meetodit;
11) riiklike pühade ja valla tähtpäevade tähistamise organiseerimine.

§ 3. Rahvamaja juhataja kohustused ja õigused

(1) Juhataja kohustused on:
1) juhtida rahvamaja tegevust ja vastutada ülesannete täitmise eest;
2) tegutseda rahvamaja nimel ja esindada rahvamaja suhetes füüsiliste ja
juriidiliste isikutega;
3) tegutseda tööandjana rahvamaja töötajate suhtes;
4) kasutada, kooskõlas vabariigi ja vallavalitsuse õigusaktide ning käesoleva
põhimäärusega, rahvamaja vara ja vahendeid; sõlmida iseseisvalt rahvamaja
nimel lepinguid ja teostada muid õigustoiminguid;
5) anda ühekordseteks üritusteks rendile rahvamaja ruume ja vara;
6) koostada rahvamaja eelarve projekt ja esitada see vallavalitsusele;
7) teha vallavalitsusele ettepanekuid rahvamaja sisulise tegevuse arendamiseks
ning majandusliku olukorra parandamiseks;
8) esitada vallavalitsusele nõutavad aruanded rahvamaja töö kohta;
9) tagada finants- ja koosseisudistsipliin;
10) täita muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

(2) Juhataja õigused on:
1) saada oma töös vajalikku informatsiooni ja andmeid vallavalitsuselt ja selle
allasutustelt;
2) saada oma tööks vajalikku täiendkoolitust, osaleda seminaridel, mida
finantseerib vallavalitsus rahvamaja eelarve piires;
3) sõlmida lepinguid nii juriidiliste kui füüsiliste isikutega;
4) osaleda (ka rahvusvaheliste) organisatsioonide, töögruppide ja liitude
tegevuses;
5) kasutada sihtotstarbeliselt munitsipaalvara;
6) anda täitmiseks kohustuslikke korraldusi rahvamajas viibivatele isikutele;
7) teostada muid seadusega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud
rahvamaja edukaks tegevuseks.

(3) Juhataja vastutab:
1) põhimääruses sätestatud ülesannete õigeaegse ja täpse täitmise eest;
2) tema kasutuses oleva vara sihtotstarbelise kasutamise ning säilitamise eest;
3) finantsvahendite sihipärase kasutamise, eelarvelimiidist kinnipidamise eest;
4) asjaajamise korraldamise eest.

§ 4. Kultuurinõukogu

(1) Rahvamaja juurde moodustatakse kultuurinõukogu (edaspidi nõukogu),
mille suurus on maksimaalselt 10 liiget. Nõukogus on esindatud inimesed eri
vanusegruppidest ning suurematest Raasiku aleviku asutustest.
(2) Nõukogu põhiülesanne on rahvamaja tegevuse nõustamine ja osalemine
arengusuundade koostamisel.
(3) Nõukogu pädevuses on rahvamaja tegevuse analüüsimine ja ettepanekute
tegemine.
(4) Koosseis valitakse kaheks aastaks.
(5) Koosoleku kutsub kokku rahvamaja juhataja, milles võivad osaleda ka muud
isikud, kes on huvitatud rahvamaja tegevuses kaasalöömisest.
(6) Koosolekud protokollitakse, protokollid säilitatakse rahvamajas.
(7) Nõukogu töötab ühiskondlikel alustel, saamata selle eest palka.
(8) Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda
aastas.

§ 5. Vara ja vahendid

(1) Rahvamaja töötab omaette hoones Raasiku alevikus.
(2) Rahvamaja vara ja vahendid moodustuvad vallavalitsuse poolt tema
valdusesse, kasutusse ja käsutusse antud põhi- ja väikevahenditest ja
vahenditest, mis on omandatud rahvamaja tegevuse käigus.
(3) Finantseerimise aluseks on eelarve, mille kinnitab vallavolikogu;
(4) Võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid organisatsioonide, fondide,
sponsorite ja üksikisikute poolt eraldatud toetustest ja annetustest, ringide
osalustasudest, tasulistest üritustest ja teenustest, oksjonitest jm tuludest.
(5) Raha kasutatakse oma tegevuse arendamiseks lähtuvalt põhiülesannetest ja
rahvamaja tööplaanidest.
(6) Vara inventeerimist teostab vallavalitsuse poolt kinnitatud komisjon
vastavalt raamatupidamisseadusele.

§ 6. Aruandlus ja kontroll

(1) Rahvamaja on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees.
(2) Raamatupidamist teostatakse Eesti Vabariigi ja Raasiku valla õigusaktidega
kehtestatud korras.

§ 7. Ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine

(1) Rahvamaja ühinemisest, jagunemisest ja ümberkujundamisest või tegevuse
lõpetamisest teatab vallavalitsus rahvamaja personalile vähemalt 4 kuud ette ja
see toimub vallavolikogu otsuse alusel õigusaktidega kehtestatud korras.
(2) Järelejäänud vara antakse üle vallavalitsusele.

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja
§ 35 lõike 2 alusel.

Tiina Rühka
Volikogu esimees
Vastu võetud 11.02.2019 nr 6