Noorsootöötaja ametijuhend PDF Print E-mail

I ÜLDSÄTTED

1.1. Laste- ja noortekeskuse (edaspidi keskuse) noorsootöötaja võtab tööle ja vabastab Raasiku Rahvamaja juhataja kooskõlastades Raasiku Vallavalitsusega.

1.2. Noorsootöötaja juhindub oma tegevuses Raasiku Rahvamaja juhataja korraldustest ametijuhendiga ettenähtud kohustuste piires ja rahvamajas kehtestatud töösisekorraeeskirjadest.

II AMETIÜLESANDED

2.1.  Noorsootöötaja töötab Raasiku Rahvamaja koosseisus ja täidab temale käesoleva ametijuhendiga kinnitatud ülesandeid ja EV seadusandlusest tulenevaid kohustusi.

2.2. Noorsootöötaja  töötab 35 h nädalas esmaspäevast reedeni.

2.3.  Noorsootöötaja viibib rahvamajas keskuse lahtioleku ajal; keskuse ja rahvamaja ühistööna planeeritud laste- ja noorteürituste läbiviimisel. Muudel aegadel majas viibimine kooskõlastada rahvamaja juhatajaga.

2.4. Registreerib keskuse külastajaid iga päev.

2.5. Vastutab tema käsutuses oleva rahvamaja inventari säilimise eest.

2.6. Tagab, et külastajad täidaksid keskuse sisekorraeeskirju.

2.7. Teostab järelvalvet kõikides ruumides, kus külastajad viibivad.

2.8. Hoiab korras köögi ja peseb kasutatud nõud.

2.9.Tööplaani alusel korraldab mitmesuguseid plaanipäraseid ettevõtmisi ja tegevusi.

2.10. Aitab lastel ja noortel lahendada võimalikke sotsiaalseid probleeme koostöös valla haridus- ja sotsiaaltöötajaga.

2.11. Tagab keskuse kasutuses olevates ruumides puhtuse ja korra.

2.12. Tööpäeva lõppedes jälgib, et kõik külastajad oleksid lahkunud, koristab suurema prahi, sulgeb aknad, kustutab tuled.

2.13.Rahvamajast lahkudes lukustab uksed.

2.14. On kohustatud tööajal läbi viima lastele ja noortele suunatud ringilist tegevust.

2.16. Noorsootöötaja on kohustatud rahvamaja juhatajale esitama kuu alguses tööplaani planeeritavatest tegevustest, projektidest, üritustest ja esitama aruande nende teostamise kohta.

III NOORSOOTÖÖTAJA ÕIGUSED

3.1. Noorsootöötajal on õigus osaleda laste ja noorte ürituste planeerimisel ja läbiviimisel, eelarve koostamisel.

3.2. Teha koostööd teiste samalaadsete keskuste, koolide, asutuste ja ühendustega.

3.3. Kutsuda keskuse külastajaid korrale, korduva keskuse sisekorraeeskirjade rikkumise korral saata külastaja ära.

3.4. Teha ettepanekuid laste ja noorte tegevuse paremaks korraldamiseks.

3.5. Käivitada erinevaid noortele ja lastele suunatud projekte.

3.6. Kasutada eelnevalt kokku leppides rahvamaja inventari ja tehnikat.

3.7. Saada ametialast täiendkoolitust.