Kultuurinõukogu PDF Print E-mail

RAASIKU RAHVAMAJA PÕHIMÄÄRUSE IV ALAPUNKT

KULTUURINÕUKOGU

17. Rahvamaja juurde moodustatakse kultuurinõukogu (edaspidi: nõukogu), mille suurus on maksimaalselt 10 liiget. Nõukogus on esindatud inimesi eri vanusegruppidest ning suurematest Raasiku aleviku asutustest.

18. Nõukogu põhiülesanne on rahvamaja tegevusega seotud küsimuste koordineerimine ja osalemine arengusuundade väljatöötamisel.

19. Nõukogu pädevuses on:

19.1 ettepanekute tegemine rahvamajaga seonduvate sihtprobleemide ja projektide väljatöötamisel ja nende väljatöötamises osalemine;

19.2 rahvamaja tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta;

19.3 muude rahvamaja tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine;

19.4 rahvamaja ürituste plaani koostamise suunamine;

20. Nõukogu koosseis valitakse kaheks (2) aastaks.

21. Nõukogu koosolekud protokollitakse, protokollid säilitatakse rahvamajas.

22. Nõukogu koosolekutel võivad osaleda ka muud isikud, kes on huvitatud rahvamaja tegevuses kaasalöömisest.

23. Nõukogu töötab ühiskondlikel alustel, saamata selle eest palka.

24. Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

25. Nõukogu istungid kutsub kokku  rahvamaja juhataja.

26. Nõukogu tehakse otsuseid lihthäälte enamusega. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku liikmetest.

27. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

Kultuurinõukogu koosseisu on kinnitatud 2016 - 2018  aasta augustini :

Angela Allik,  Liivika Juksaar, Egle Jürimets,  Marju Kondratjev, Lembit Karind, Aivar Tiitso, Rain Soosaar, Erik Tammsoo