Rahvamaja dokumentide loetelu PDF Print E-mail

KINNITATUD
juhataja
06. jaanuar 2005. a
käskkirjaga nr 1-3/1

RAASIKU RAHVAMAJA

DOKUMENTIDE LOETELU

Funktsioon: Juhtimine

Tähis: 1
Tähis Sarja pealkiri Säilitus-tähtaeg Märkused
1-1 Rahvamaja asutamise dokumendid (sh põhimäärus) alatine  
1-2 Arengukava alatine  
1-3 Juhataja põhitegevuse käskkirjad alatine  
1-4 Juhataja põhitegevuse käskkirjade register alatine  
1-5 Nõupidamiste protokollid alatine  
1-6 Rahvamaja töö järelvalve aktid ja õiendid 10 a  
1-7 Kroonikaraamat alatine


Funktsioon: Asjaajamine

Tähis: 2
Tähis Sarja pealkiri Säilitus-tähtaeg Märkused
2-1 Saabunud ja väljasaadetud dokumentide register 10 a  
2-2 Asjaajamise üleandmis-vastuvõtmisaktid 10 a juhataja vahetumisel alatine
2-3 Kirjavahetus 5 a üld-, personali- ja majandus- küsimused
2-4 Kirjavahetus avaliku arhiiviga (sh hindamisotsuste ärakirjad, hävitamisaktid jms) 10 a  
2-5 Arhivaalide loetelu Arhivaalide üleandmise või hävitamiseni  
2-6 Autorikaitse lepingud 5 a  
2-7 Lepingute register 7 a


Funktsioon: Personalitöö korraldamine

Tähis: 3
Tähis Sarja pealkiri Säilitus-tähtaeg Märkused
3-1 Juhataja personalikäskkirjad 50 a  
3-2 Personalikäskkirjade register 50 a  
3-3 Puhkuse- ja lähetuskäskkirjad 7 a registreeritakse sarjas 3-2
3-4 Töölepingud 50 a töölepingu lõpetamisest  
3-5 Töölepingute register 50 a  
3-6 Tööraamatute register 50 a  
3-7 Käsunduslepingud (end. nimega tööettevõtuleping) 7 a Regitreeritakse sarjas 2 -7
3-8 Tööajatabelid 1 a Originaalid on vallavalitsuses


Funktsioon: Majandustegevuse korraldamine

Tähis: 4
Tähis Sarja pealkiri Säilitus-tähtaeg Märkused
4-1 Eelarve ja selle täitmise aruanded 5 a  
4-2 Aktid piletite arvelevõtmise ja mahakandmise kohta 7 a  
4-3 Rahvamajas väljaantud müügipiletite register 7 a Müügiload
4-4 Finantstegevuse aruanded 7 a müügitulu, rent – esitatakse vallavalitsusele
4-5 Sõiduauto kasutamise aruanded 1 a säilitatakse valla-valitsuses 7 a
4-6 Varade nimekirjad 7 a  
4-7 Inventeerimise aktid 1 a Originaalid vallavalitsuses
4-8 Tuleohutuse eeskirjad ja ohutusjuhendid 7 a  
4-9 Tuleohutuse kontrollaktid ja ettekirjutised 10 a  


Funktsioon: Kultuuritöö korraldamine

Tähis: 5
Tähis Sarja pealkiri Säilitus-tähtaeg Märkused
5-1 Tööplaanid ja tegevusaruanded alatine  
5-2 Ring tegevuse aruanded 5 a spetsiaalne vorm
5-3 Projektid, aruanded 10 a Valim alatine
5-4 Ürituste toimikud Alatine Ürituste kavad, kuulutused, osalejate nimekirjad, programmid jm.
5-5 Ürituste toimikute register Alatine  
5-6 Ürituste korraldamise kooskõlastused 1 a