Põhimäärus PDF Print E-mail

I ÜLDSÄTTED

1. Raasiku Rahvamaja on asutatud Raasiku Vallavolikogu otsusega nr 11 (12. 02. 2002)

2. Raasiku Rahvamaja (edaspidi: rahvamaja) on kohaliku omavalitsuse asutus, mille tegevuse eesmärgiks on elanikkonna kultuuriline teenindamine.

3. Rahvamaja ametlik nimetus on Raasiku Rahvamaja.

4. Rahvamaja juriidiline aadress on: Raasiku alev, Raasiku vald, Harjumaa;

5. Rahvamaja postiaadress on :  Tallinna mnt 21 Raasiku Harjumaa, indeks 75 203;

6. Rahvamajal on oma nimetusega pitsat, logo, sümboolika ja eelarve;

7. Rahvamaja kõrgemalseisvaks organiks on Raasiku Vallavalitsus. 

8. Rahvamaja põhimääruse kinnitab, teeb selles parandusi ja täiendusi Raasiku Vallavolikogu.

9. Rahvamaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, Raasiku Vallavolikogu, Raasiku Vallavalitsuse määrustest ja korraldustest, käesolevast põhimäärusest ja Raasiku Rahvamaja kultuurinõukogu ettepanekutest.

10. Rahvamaja ei taotle oma tegevusega majanduslikku tulu, ta kasutab oma tulusid üksnes põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks.

11. Rahvamaja teeninduspiirkond on Raasiku valla haldusterritoorium.

 

II PÕHIÜLESANDED

12. Rahvamaja põhiülesanded on:

   12. 1  rahva- ja rahvuskultuuri säilitamine;

12.2  professionaalse kultuuri vahendamine;

12.3  kohaliku kultuurielu edendamine;

12.4  taidlus- ja huvialaringide töö korraldamine;

12.5  kohalikele elanikele õppe- ja enesetäiendamisvõimaluste pakkumine;

12.6  kohaliku seltsielu edendamine;

12.7  tasuta ja tasuliste kultuuriliste ja meelelahutuslike ürituste korraldamine kõigile  vanusegruppidele;

12.8 koostöö arendamine piirkonna kultuuri- ja haridusasutustega, samuti teiste asutuste ja ettevõtetega;

12.9 rahvaspordi arendamine;

12.10 tagada Raasiku piirkonna lastele ja noortele vaba aja veetmise võimalused Raasiku    Laste- ja Noortekeskuses, mis kasutab oma töös avatud noorsootöö meetodit.

 

III JUHINDUMINE

13. Rahvamaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, Raasiku Vallavolikogu, Raasiku Vallavalitsuse määrustest ja korraldustest, käesolevast põhimäärusest ja Raasiku Rahvamaja kultuurinõukogu ettepanekutest.

 

 

IV RAHVAMAJA JUHATAJA KOHUSTUSE JA ÕIGUSED

14. Rahvamaja juhataja ülesanded on:

  14.1 juhtida rahvamaja tegevust ja vastutada asutusele pandud ülesannete täitmise eest;

  14.2 tegutseda rahvamaja nimel ja esindada rahvamaja suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;

   14.3  tegutseda tööandjana rahvamaja töötajate suhtes;

   14.4 kasutada kooskõlas vabariigi ja Raasiku valla õigusaktide ning käesoleva põhimäärusega rahvamaja vara ja vahendeid, sõlmida iseseisvalt rahvamaja  nimel lepingud ja teostada muid õigustoiminguid;

   14.5  anda ühekordseteks üritusteks rendile rahvamaja ruume ja vara;

   14.6 koostada rahvamaja eelarve projekt ja esitada see Raasiku Vallavalitsusele;

   14.7 teha Raasiku Vallavalitsusele ettepanekuid rahvmaja sisulise tegevuse             arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;

   14.8  koostada rahvamaja tööplaan järgnevaks eelarveaastaks ja esitada Raasiku Vallavalitsusele kinnitamiseks;

    14.9 esitada Raasiku Vallavalitsusele nõutavad aruanded rahvamaja töö kohta;

    14.10 tagada finants- ja koosseisudistsipliinist kinnipidamine;

    14.11 täita muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

  15. Rahvamaja juhataja õigused on:

    15.1 saada oma töös vajalikku informatsiooni ja andmeid Raasiku Vallavalitsuselt ja selle allasutustelt;

    15.2 saada oma tööks vajalikku täiendkoolitust, osaleda seminaridel, mida             finantseerib Raasiku Vallavalitsus rahvamaja eelarve piires;

    15.3 sõlmida lepinguid nii juriidiliste kui füüsiliste isikutega;

    15.4 osaleda (ka rahvusvaheliste) organisatsioonide, töögruppide ja liitude tegevuses;

    15.5 kasutada sihtortstarbeliselt munitsipaalvara;

    15.6 anda täitmiseks kohustuslikke korraldusi rahvamajas viibivatele isikutele;

    15.7 teostada muid seadusega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud rahvamaja edukaks tegevuseks.

 16. Rahvamaja juhataja vastutab:

    16.1 põhimääruses sätestatud ülesannete õigeaegse ja täpse täitmise eest;

    16.2 tema kasutuses oleva vara sihtotstarbelise kasutamise ning säilitamise eest;

   16.3 finantsvahendite sihipärase kasutamise, eelarvelimiidist kinnipidamise eest;

   16.4 rahvamaja asjaajamise korraldamise eest.

IV KULTUURINÕUKOGU

 17. Rahvamaja juurde moodustatakse kultuurinõukogu (edaspidi: nõukogu), mille suurus on maksimaalselt 10 liiget. Nõukogus on esinadatud inimesed eri vanusegruppidest ning suurematest Raasiku aleviku asutustest;

18. nõukogu põhiülesanne on rahvamaja tegevusega seotud küsimuste koordineerimine ja osalemine arengusuundade väljatöötamisel;

19. nõukogu pädevuses on:

  19.1 ettepanekute tegemine rahvamajaga seonduvate sihtprobleemide ja projektide    väljatöötamisel ja nende väljatöötamises osalemine;

  19.2 rahvamaja tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta;

  19.3 muude rahvamaja tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate      ettepanekute tegemine;

   19.4  rahvamaja ürituste plaani ja eelarve projekti koostamine;

20. nõukogu koosseis valitakse kaheks aastaks;

21. nõukogu koosolekud protokollitakse, protokollid säilitatakse rahvamajas;

22. nõukogu koosolekutel võivad osaleda ka muud isikud, kes on huvitatud rahvamaja tegevuses kaasalöömisest;

23. nõukogu töötab ühiskondlikel alustel saamata selle eest palka;

24. nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte;

25. nõukogu istungitest võtab osa rahvamaja juhataja;

26. nõukogus tehakse otsuseid lihthäälteenamusega; nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku liikmetest;

27. nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

 

 V VARA JA VAHENDID

28. Rahvamaja töötab omaette hoones Raasiku alevikus, Raasiku vallas;

29. rahvamaja vara ja vahendid moodustuvad Raasiku Vallavalitsuse poolt tema valdusesse, kasutusse ja käsutusse antud põhi- ja väikevahenditest ja vahenditest, mis on omandatud rahvamaja tegevuse käigus;

30. rahvamaja ülalpidamiskulud ja töötajate palgad kaetakse omavalitsuse eelarvest eraldatud vahenditest;

31. rahvamaja finantseerimise aluseks on eelarve, mille kinnitab Raasiku Vallavolikogu;

32. rahvamaja võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid organisatsioonide, fondide, sponsorite ja üksikisikute poolt eraldatud toetustest ja annetustest, ringide osalustasudest, tasulistest üritustest ja teenustest, oksjonitest jm tuludest;

33. rahvamaja rahalisi vahendeid kasutatakse sisulise tegevuse arendamiseks lähtuvalt käesoleva põhimääruse II peatükis loetletud põhiülesannetest ja rahvamaja tööplaanidest;

34. rahvamaja varade inventeerimist teostab Raasiku Vallavalitsuse poolt kinnitatud komisjon vastavalt raamatupidamisseadusele.

 

VI ARUANDLUS JA KONTROLL

35. Rahvamaja on aruandekohustuslik Raasiku Vallavalitsuse ees;

36. rahvamaja raamatupidamist teostatakse Eesti Vabariigi ja Raasiku valla õigusaktidega kehtestatud korras.

 

VII TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE

37. Rahvamaja ümberkorraldamine, ühendamine, jaotamine või tegevuse lõpetamine toimub Raasiku Vallavolikogu otsuse alusel õigusaktidega kehtestatud korras;

38. rahvamaja ümberkorraldamisest, ühendamisest, jaotamisest või tegevuse lõpetamisest teatab Raasiku Vallavalitsus rahvamaja personalile vähemalt 4 kuud enne ümberkorraldamist, ühendamist, jaotamist või tegevuse lõpetamist;

39. rahvamaja tegevuse lõpetamisel järele jäänud rahalised vahendid kantakse Raasiku Vallavalitsuse arvele ja inventar antakse üle Raasiku Vallavalitsusele.